ABC lokatoraZarządzanie i administracja

Kiedy i jak należy dbać o chodnik sąsiadujący z nieruchomością?

Chodnik to wydzielona część drogi publicznej, przeznaczona dla ruchu pieszych – nie stanowi części nieruchomości, z którą bezpośrednio graniczy. Mimo to, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel sąsiadującej z chodnikiem nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać go w porządku bez względu na porę roku. Ale co dokładnie się za tym kryje?

bench-932343_1280

Zgodnie z ustawą, o której szerzej wspominaliśmy w poprzednim artykule właściciel sąsiadującej z chodnikiem nieruchomości czy wspólnota mieszkaniowa musi z niego usuwać śnieg, lód, błoto i wszelkie inne zanieczyszczenia (czyt. śmieci), ale poza sprzątaniem i odśnieżaniem nie ma żadnych praw do tego chodnika. Na szczęście nie ciąży na wspólnotach  obowiązek naprawy i wymiany nawierzchni.

Inaczej jest w przypadku chodników znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej. W tym przypadku wspólnota mieszkaniowa, oprócz utrzymywania ich w czystości  ma również obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym.

Właściciel nieruchomości nie ma natomiast obowiązku utrzymywać w porządku dróg publicznych oraz tych części chodników, które pełnią role przystanków komunikacji miejskiej lub odcinków torowisk tramwajowych, wydzielonych krawężnikami bądź specjalnie oznakowanych, przylegających do nieruchomości.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku, gdy chodnik biegnie wzdłuż posesji, ale jest oddzielony od niej pasem zieleni. W takim przypadku właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku sprzątania i odśnieżania chodnika. Szerokość pasa zieleni może być różna i wynosić zarówno 1 m, jak i 10 metrów, jednak musi pozwolić obiektywnie uznać, że oddziela nieruchomość od chodnika.

W przypadku, gdy chodnik bezpośrednio graniczy z nieruchomością, ale na jego części są wydzielone  miejsca płatnego parkingu lub płatne miejsca postojowe, właściciel sąsiadującej z nim nieruchomości, również zwolniony jest ze sprzątania i odśnieżania chodnika. Podkreślić należy, iż ta ustawa wyraźnie zaznacza, że zniesienie ww. obowiązku może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy odpłatny postój lub parkowanie pojazdów dopuszczone jest na chodniku. Jeśli miejsca zostały wyznaczone poza chodnikiem czy w tzw. zatoczce poniżej poziomu chodnika, to właściciel nieruchomości czy wspólnota mieszkaniowa, jest zobowiązany do utrzymywania chodnika w porządku.

Za niestosownie się do ww. przepisów obowiązują kary grzywny ale i odpowiedzialność cywilna za skutki, jakie mogą wyniknąć z wypadków spowodowanych zaniedbaniami dot. chodnika.

Pozdrawiamy, Admireo.pl

Leave a Reply