ABC lokatoraZarządzanie i administracja

Remont i modernizacja – co wymaga pozwolenia na budowę? cz. 1

Pozwolenie na budowę zazwyczaj kojarzy się z nową inwestycją typu budowa nowego budynku lub dobudowa garażu na swojej posesji. W rzeczywistości jest to dokument znacznie częściej wymagany. Często niezbędny nawet podczas remontu mieszkania w bloku. Dla przypomnienia dodamy, że jest to zupełnie coś innego niż zgłoszenie, omawiane w poprzednim artykule.

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć w tym samym urzędzie, w którym składamy zgłoszenie o rozpoczęciu remontu, czyli w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Do wniosku należy dołączyć cztery egzemplarze dokumentacji projektowej remontu lub modernizacji, włącznie z niezbędnymi zezwoleniami, opiniami i uzgodnieniami. Ważne aby projekt zawierał aktualne zaświadczenie o przynależności autora projektu do izby samorządu zawodowego projektantów oraz nasze oświadczenie, iż posiadamy prawa do nieruchomości i dysponowania nią na cele budowlane i decyzję o warunkach zabudowy. Dokumenty składane są na urzędowych drukach, gotowe formularze można za darmo otrzymać w urzędzie lub wydrukować ze strony internetowej. Prace budowlane można rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się decyzji, a na ustosunkowanie się do wniosku i wydanie decyzji urząd ma aż 65 dni od daty złożenia wniosku. Wydane pozwolenie jest ważne 3 lata i w tym czasie należy rozpocząć budowę, ale nie ma określonego granicznego terminu zakończenia budowy. W decyzji organ może na nas nałożyć dodatkowe obowiązki m.in. konieczność powiadomienia organu nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia prac najpóźniej na 7 dni przez rozpoczęciem prac lub konieczność dostarczenia oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków, wraz z aktualnym zaświadczeniem, iż znajduje się on na liście izby samorządu zawodowego. Konieczny jest ponadto zakup dziennika budowy i jego rejestracja w starostwie lub urzędzie miasta. Co ważne nadzór budowlany musi też zostać poinformowany o zakończeniu prac.

Jeśli dotyczy to mieszkania w nieruchomości wspólnej zarządca nieruchomości może pomóc w przygotowaniu dokumentów lub doradzić sposób ich przygotowania lub wskazać firmy współpracujące, które mogę podjąć się projektowania, nadzoru i innych czynności niezbędnych w przygotowaniu pozwolenia na budowę czy wykonania prac.

Już w kolejnym artykule przedstawimy szczegółowe zestawienie czynności remontowo-budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a także wspomnimy, jak sprawa wygląda w przypadku zabytków.

Leave a Reply