ABC lokatoraZarządzanie i administracja

Koszty administracyjne we wspólnocie mieszkaniowej

Każdy właściciel lokalu zobowiązany jest do regularnego uiszczania określonych opłat. Są to nie tylko koszty utrzymania własnego lokum, ale również te, związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Wysokość tych drugich ustalana jest na podstawie wydatków i opłat z lat ubiegłych, a pobierane są od właścicieli w formie zaliczek.

Mamy zaliczkę na bieżącą eksploatację oraz fundusz remontowy, a ich suma często jest błędnie nazywana “czynszem”.

buildings-698425_1280

Zaliczka (jako suma eksploatacyjnej i remontowej) musi zostać uregulowana z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. W tej kwocie zawarte są m.in. opłaty za dostarczaną wodę, gaz, czy energię elektryczną zużywaną w części wspólnej nieruchomości oraz wydatki przeznaczone na utrzymanie i konserwację instalacji w nieruchomości oraz na poczet remontów nieruchomości wspólnej. Z tych funduszy pokrywane są również koszty ubezpieczenia, podatki i pozostałe opłaty publicznoprawne, a także koszty utrzymania czystości w częściach wspólnych oraz ewentualne wynagrodzenie członków zarządu.

W większości przypadków właściciele mają naliczoną zaliczkę proporcjonalnie do posiadanej powierzchni, która stanowi konkretny udział w nieruchomości wspólnej. Możliwe jest jednak nieproporcjonalne obciążenie niektórych właścicieli, jeśli wspólnota podejmie taka decyzję w formie uchwały (np. w przypadku lokali użytkowych mogą zostać naliczone większe opłaty mające rekompensować wspólnocie uciążliwości wynikające z ich sąsiedztwa).

Jeśli zaliczka nie będzie regulowana terminowo, może zostać wszczęte postępowanie sądowe. Zwykle zaczyna się ono i kończy w trybie upominawczym – uproszczonym. Dzięki temu oszczędza się wiele czasu i pomija sporo procedur. Sąd wydaje nakaz zapłaty, a właściciel ma 2 tygodnie na uregulowanie długów lub odwołanie się od podjętej decyzji. Warto podkreślić, że każdy właściciel ma także możliwość zgłoszenia sprawy do sądu, w przypadku, gdy opłaty uchwalone przez wspólnotę w drodze głosowania są zbyt wysokie. Co prawda nie powoduje to zwolnienia z płacenia opłat do czasu podjęcia decyzji przez sąd.

Pozdrawiamy, Admireo.pl

Leave a Reply